Zásady ochrany osobných údajov/GDPR

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – PREDVÁDZACIA JAZDA/VÝPOŽIČKA BICYKLA/E-BIKU/MOTOCYKLA

Prevádzkovateľ:
sanader, s.r.o., Karpatské nám. 10A, 83106 Bratislava, SR
IČO: 51 952 343, DIČ: 2120844143
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 131558/B
Kontaktná osoba:
Branislav Zimmermann, t. č.: 0949 199 888 , mail: dombezhmyzu@gmail. com

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“.
Zodpovedná osoba DPO:
zodpovedná osoba DPO nie je určená

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:
cookies
klienti / súkromné osoby:
titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa

klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, číslo OP a VP, podpis
Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania OÚ:
registrácia užívateľa / klienta v eShope
zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
vystavenie daňového dokladu / faktúry
doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou
Účel spracúvania osobných údajov:
poskytnutie predvádzacej jazdy
požičanie bycikla, e-biku alebo motocykla spolu s príslušenstvom
Právny základ spracúvania osobných údajov:
poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
Doba uchovávania osobných údajov:
osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov
osobné údaje zákonného zástupcu / po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa
ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
---
Identifikácia príjemcu OÚ:
Daňový úrad
Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
OÚ sa neprenášajú
Práva dotknutej osoby:
dotknutá osoba má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
---
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:
zásada zákonnosti § 6
zásada obmedzenia účelu §7
zásada minimalizácie OÚ § 8
zásada správnosti § 9
zásada minimalizácie uchovávania § 10
zásada integrity a dôvernosti § 11
zásada zodpovednosti § 12
podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.
Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:
povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
bezpečnosť spracúvania §39

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom predvádzacej jazdy.V .............................., dňa ….................... …............................
podpis